مدال ها

کاریکاتوریست‌های رده بزرگسال
جوایز مقام‌ها
پاداش تعطیلات در پترا (5 روز، 2 نفر) دلار آمریکا، اقامت کامل در ترکیهP etra, اردن, https://pdtra.gov.jo/Default
نفر اول
جوایز تعطیلات در پترا (5 روز، 2 نفر) دلار آمریکا، اقامت کامل در پتراP etra, اردن, https://pdtra.gov.jo/Default
نفر دوم
جوایز تعطیلات در پترا (5 روز، 2 نفر) دلار آمریکا، اقامت کامل در پتراP etra, اردن, https://pdtra.gov.jo/Default
نفر سوم
جوایز تعطیلات در پترا (5 روز، 2 نفر) دلار آمریکا، اقامت کامل در پتراP etra, اردن, https://pdtra.gov.jo/Default
جایزه مخصوص پروفسور آتیلا اوزر
کاریکاتوریست‌های رده جوانان
جوایز مقام‌ها
جوایز تعطیلات در پترا (5 روز، 2 نفر) دلار آمریکا، اقامت کامل در پتراP etra, اردن, https://pdtra.gov.jo/Default
نفر اول
جوایز تعطیلات در پترا (5 روز، 2 نفر) دلار آمریکا، اقامت کامل در پتراP etra, اردن, https://pdtra.gov.jo/Default
نفر دوم
جوایز تعطیلات در پترا (5 روز، 2 نفر) دلار آمریکا، اقامت کامل در پتراP etra, اردن, https://pdtra.gov.jo/Default
نفر سوم