حمایت کنندگان

حامی اصلی (2022)

https://pdtra.gov.jo/Default

حامیان قبلی (2009 – 2021)