کمیته انتخاب

کمیته پیش انتخاب

 

Mehmet KAHRAMAN
نقاش کارتون
ترکیه

Raşit YAKALI
نقاش کارتون
ترکیه

Akdağ SAYDUT
دانشگاهیان
ترکیه

Fahriye FAREN ÇITAKLI
نقاش کارتون
ترکیه

Musa GÜMÜŞ
نقاش کارتون
ترکیه

Halit KURTULMUŞ
نقاش کارتون
ترکیه

Fehmi KÖFTEOĞLU
خبرنگار گردشگری
ترکیه

Engin SELÇUK
دانشگاهیان
ترکیه

Mehmet ZEBER
دانشگاهیان
ترکیه

 

 

کمیته انتخاب نهایی

 

Marilena NARDI
نقاش کارتون
ایتالیا

Lubomir MIHAILOV
نقاش کارتون
بلغارستان

Leila ALAIY
نقاش کارتون
ایرانی

Marco De ANGELIS
نقاش کارتون
ایتالیا

Vicdan BULUNMAZ ÖZER
موزه آتیلا اوزر
ترکیه

Vladimir KAZANEVSKY
نقاش کارتون
اوکراین

Nikola LISTES
نقاش کارتون
کرواسی

Ahmet AYKANAT
نقاش کارتون
ترکیه

Muhittin KÖROĞLU
نقاش کارتون
ترکیه

Dr. Suleiman FARAJAT
کمیسر ارشد توسعه پترا
و اداره منطقه گردشگری

اردن

هماهنگ کننده مسابقات

Nazmi KOZAK