کمیته انتخاب

کمیته پیش انتخاب

 

Mehmet KAHRAMAN
نقاش کارتون
ترکیه

Raşit YAKALI
نقاش کارتون
ترکیه

Akdağ SAYDUT
دانشگاهیان
ترکیه

Ferzan ÇELİKKANAT
CEO, Er Investment
ترکیه

Musa GÜMÜŞ
نقاش کارتون
ترکیه

Halit KURTULMUŞ
نقاش کارتون
ترکیه

Fehmi KÖFTEOĞLU
روزنامه نگار گردشگری
ترکیه

Musa ALİOĞLU
روزنامه نگار گردشگری
ترکیه

Mehmet ZEBER
دانشگاهیان
ترکیه

 

 

کمیته انتخاب نهایی

 

Marilena NARDIN
نقاش کارتون
ایتالیا

Lubomir MIHAILOV
نقاش کارتون
بلغارستان

Leila ALAIY
نقاش کارتون
ایرانی

Valeriu KURTU
نقاش کارتون
آلمان

Vicdan BULUNMAZ ÖZER
موزه آتیلا اوزر
ترکیه

Vladimir KAZANEVSKY
نقاش کارتون
اوکراین

Ali MIRAEE
نقاش کارتون
ایرانی

Ahmet AYKANAT
نقاش کارتون
ترکیه

Muhittin KÖROĞLU
نقاش کارتون
ترکیه

هماهنگ کننده مسابقات

Nazmi KOZAK