ارسال کاریکاتور

برای اطلاعات بیشتر و نامههای پستی کارتون

آدرس پستی

Prof. Dr. Nazmi KOZAK
Anadolu Üniversitesi
Turizm Fakültesi
Yunus Emre Kampüsü
26470 Eskişehir/TURKEY
 
OR
 
E-mailtourismcartoon@gmail.com
 
لطفا اطلاعات لازم در فرم درخواست را پر کنید و ارسال کنید.
آثار کسانی که فرم شرکت را تکمیل نمی کنند ارزیابی نخواهند شد.
فرم درخواست