موضوع این رقابت

سوژهزن در گردشگریویژه رده سنی بزرگسالان برای سال ۲۰۲۲
)سوژه “زن در گردشگری” باید در چهارچوب موضوعات زی رگنجانده شود. آثاری که خارج ازاین سوژه به مسابقه
فرستاده شود و مرتبط با سوژه نباشد مورد ارزیابی قرار نخواهد گرفت(.
۱ . زن به عنوان گردشگر
۲ . شاغلین زن در حوزه گردشگری. این مشاغل به ترتیب زیر میباشد:
– زنان شاغل در هتل )مدیر هتل، مسئول پذیرش، مدیر و خدمه خانه داری و لاندری، گارسون، باریستا، بخش
ورزشی و تفریحی، سرآشپزو کمک آشپ ز، ماساژو رو سایر مشاغل (
– راهنمایان تورزن )تورلیدرهای زن(
– زنان شاغل در بخش خطوط هوایی )خلبان، مهماندار، فروشنده بلیط و سای ر مشاغل(
– در حوزه گردشگری، زنان به عنوان مردم بومی و محلی
– زنان شاغل در آژانسهای مسافرتی و کشتی های گردشگری
– و زنان شاغل در سایر حوزه های گردشگری
۳ . زنان جهانگرد
شرکت کنندگان برای دریافت اطلاعات در مورد موضوع بند ۳ میتوانند به آدرس اینترنتی ذیل مراجعه کنند:
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_female_explorers_and_travelers


سوژه گردشگری فضاییویژه رده سنی جوانان برای سال ۲۰۲۲
)سوژه رده سنی جوانان “گردشگری فضایی” میباشد. آثاری که خارج ازاین سوژه به مسابقه فرستاده شود و
مرتبط با سوژه نباشد مورد ارزیابی قرار نخواهد گرفت(.