موضوع این رقابت

موضوع مسابقه: روابط بین گردشگران و مردم محلی ساکن در مقاصد تعطیلات
این موضوع شکل‌های روابط بین گردشگران و مردم محلی ساکن در مقاصد/کشورهای تعطیلات را که از تفاوت‌های فرهنگی ناشی می‌شود، توصیف می‌کند.