موضوع این رقابت

 : موضوع مسابقه در سال 2020 است.
1. گردشگری در روزهای کرونا ویروس
2. گردشگری بعد از Coronavirus
3. فاصله اجتماعی در گردشگری
کارتونهایی درباره این سه موضوع قابل ارسال به مسابقه است.